Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,632

 A study on the semantic field of sight in English and Vietnamese under the view of cognitive linguistics
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thùy Oanh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Ngôn ngữ học Việt Nam: 30 năm đổi mới và phát triển"; Số: 1;Từ->đến trang: 469 - 482;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn