Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,607

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Improving operational efficiency of grids by intergrating geographic maps in SCADA system : Danang study case. Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân, Trần Tấn Vinh, Dương Minh Quân. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự. Số: 71, 02-2021. Trang: 17-24. Năm 2021. (Jun 12 2021 5:39PM)
[2]Bài báo: Solution to Handle Missing Data in Create Typical Load Graph. Tác giả: Le Hong Lam, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa, Nguyen Thanh Minh and Tran Tan Vinh. 2020 6th International Conference on Environment and Renewable Energy, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 505 (2020) 012046. Số: 505 (2020). Trang: 1-9. Năm 2020. (Jun 12 2021 6:01PM)
[3]Bài báo: Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của Lưới điện phân phối mạch vòng kín - Vận hành hở bằng phương pháp trạng thái. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; TS. Trần Tấn Vinh*; TS. Trịnh Trung Hiếu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 31. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[4]Bài báo: TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI DỰA TRÊN TRẠNG THÁI CÁC PHẦN TỬ. Tác giả: Trần Tấn Vinh*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 130. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[5]Bài báo: Mô hình hóa quỹ đạo của electron trong từ trường của nguồn plasma lưỡng cực trên phần mềm Matlab. Tác giả: Trần Tấn Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(97)/2015. Trang: 69-73. Năm 2015. (Jul 6 2016 1:58PM)
[6]Bài báo: Phân tích sóng hài của kháng điện bù ngang điều khiển bằng thyristors (TCR) trong hệ thống điện. Tác giả: Trần Tấn Vinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 95. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[7]Bài báo: Đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ thiết bị phân phối trạm biến áp bằng phương pháp không gian trạng thái. Tác giả: TS. Trần Tấn Vinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 114. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[8]Bài báo: Thiết kế Website giám sát và đánh giá ổn định điện áp thị trường điện. Tác giả: Trần Phương Nam; Đinh Thành Việt; Lã Văn Út; Trần Tấn Vinh ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
[9]Bài báo: Áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để giải bài toán vận hành tối ưu các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang. Tác giả: Trần Tấn Vinh - Nguyễn Văn Diệp
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(73) 2013. Trang: 135 -141. Năm 2013. (May 21 2014 1:02PM)
[10]Bài báo: Tính toán dòng điện ngắn mạch trong hệ thống điện xét đến đặc tính phi tuyến của các varistor. Tác giả: Lã Văn Út, Trần Tấn Vinh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 17. Năm 1998. (Apr 3 2011 7:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Thin films of thermoelectric compound Mg2Sn deposited by co-sputtering assisted by multi-dipolar microwave plasma. Authors: H. Le-Quoc, A. Lacoste, E.K. Hlil, A. Bès, T. Tan Vinh, D. Fruchart, N. Skryabina. Journal of Alloys and Compounds Volume 509, Issue 41, 13 October 2011, Pages 9906–9911
marriage affairs open i want an affair
. No: Volume 509, Issue 41. Pages: 9906 -9911. Year 2011.
(Dec 3 2012 9:55AM)
[2]Article: Approach of plasma production mechanisms in microwave dipolar plasma sources, . Authors: T. V. Tran, S. Béchu, A. Lacoste, A. Bès, J. Pelletier. Hội nghị quốc tế lần thứ 16 về Plasma (CIP) 4-8/6/ 2007 tại Toulouse. Year 2007. (Mar 22 2011 6:56PM)
[3]Article: Dipolar Plasma Source Modeling: a First Approach. Authors: Stéphane Bechu, Tran Tan Vinh, Ana Lacoste, Alexandre Bès, Marius Rayar, Jacques Pelletier. Hội nghị COMSOL CONFERENCE tại Grenoble, Pháp
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Year 2007.
(Mar 22 2011 7:12PM)
[4]Article: Sources dipolaires micro-onde . Authors: S. Béchu, T. V. Tran, A. Bès, J. Pelletier. Journées du Réseau Plasmas Froids lần thứ 5, Bonascre, Pháp. Year 2006. (Mar 22 2011 6:53PM)
[5]Presentations: Microwave multi-dipolar plasmas : characterization and modelling of an elementary dipolar soure. Authors: T. V. Tran, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès, A. Lacoste, J. Pelletier. Hội nghị quốc tế về Plasma CIP lần thứ 15 tại Autrans- Pháp. Year 2005. (Mar 22 2011 6:45PM)
[6]Presentations: Plasmas multi-dipolaires micro-onde : questions autour de la modélisation de sources élémentaires de plasma. Authors: T. V. Tran, S. Béchu, J. Sirou, A. Bès, A. Lacoste, J. Pelletier
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Journées du Réseau Plasmas Froids lần thứ 4 tại Bonascre. Year 2005. (Mar 22 2011 6:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn