Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Mô hình hóa quỹ đạo của electron trong từ trường của nguồn plasma lưỡng cực trên phần mềm Matlab
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Tấn Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 12(97)/2015;Từ->đến trang: 69-73;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguồn plasma lưỡng cực là giải pháp gần đây được nghiên cứu thiết kế để tạo ra các plasma đồng nhất, mật độ cao. Để tối ưu hóa nguồn plasma cần thiết phải mô hình hóa cơ chế hình thành plasma mà trong đó việc mô hình hóa chuyển động của các electron nhanh đóng vai trò quan trọng. Về mặt lý thuyết, bài báo trình bày mô hình giải tích của chuyển động của electron trong từ trường của các dạng nam châm lưỡng cực hình cầu, hình trụ dài vô hạn với từ trường của chúng có thể biểu diễn dưới dạng giải tích. Tuy nhiên, các nam châm vĩnh cửu được nghiên cứu và sử dụng trong các bộ nguồn plasma lưỡng cực có dạng hình trụ mà từ trường của chúng không thể mô hình hóa dưới dạng giải tích. Để giải quyết vấn đề này, bài báo trình bày mô hình tính toán số để xác định quỹ đạo của các electron nhanh trong từ trường của các nam châm lưỡng cực dựa trên phần mềm Matlab với từ trường của các nam châm được tính toán từ phần mềm FEMM.
ABSTRACT
In order to improve the plasma density and honogenity, the elementary dipolar plasma sources have been used in many recent years. The optimisation of these sources is a complex problem; it requires the knowledge of the plasma production mechanisms, wherein the modelisation of rapid electrons is very important. The paper presents the analytical modeling of electron motion in the magnetic filed of a spheric dipolar magnet and a infinitely long cylindrical magnet which magnetic field can be analytically expressed. However, the static magnets used in dipolar plasma sources has cylindrical configuration with differents sizes, and their magnetic fields are very difficult to be analytically represented. This paper presents the numerical modeling used to caculate the motion and trajectory of electrons in the magnetic fields of dipolar magnets based on Matlab; in which the magnetic field is calculated by the FEMM software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn