Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để giải bài toán vận hành tối ưu các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Tấn Vinh - Nguyễn Văn Diệp
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Số: 12(73) 2013;Từ->đến trang: 135 -141;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài toán phân bố tối ưu công suất vận hành các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang là bài toán có hàm mục tiêu và các phương trình ràng buộc thuộc dạng phi tuyến. Bài báo trình bày việc áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để giải bài toán phân bố tối ưu công suất phát của các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang - với mục tiêu tối ưu là cực đại hóa giá trị của lượng nước chứa trong hồ vào cuối chu kỳ khảo sát - bằng cách tuyến tính hóa từng đoạn hàm mục tiêu cũng như các phương trình ràng buộc trong chu kỳ khảo sát. Để minh họa, trong bài báo đã sử dung công cụ quy hoạch tuyến tính (hàm linprog) trong gói Optimization Toolbox của Matlab để tính toán phương thức vận hành tối ưu của hệ thống thủy điện bậc thang A Vương – Thu Bồn khi chỉ xét điều tiết ngắn hạn.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Optimal power dispatch of plants in a cascade of hydro power plants is a problem consisting of nonlinear objective function and constraints. This paper proposes an application of linear programming to solve a short-term optimal dispatch problem for hydro power plants in a cascade using method of linearizing nonlinear objective function and constraints in a considering periode. In this paper, the optimal object is maximization of value of water storage in the reservoir at the end of the considering period. For illustration, in this paper the function”linprog” (in Optimization Toolbox of Matlab) is used to solve the short-term optimal operation problem of the A Vuong - Thu Bon cascade of hydro power plants
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn