Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ thiết bị phân phối trạm biến áp bằng phương pháp không gian trạng thái
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Tấn Vinh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 114;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp đánh giá độ tin cậy của trạm biến áp trung gian dựa trên phương pháp không gian trạng thái. Từ thực tế vận hành trạm biến áp, mỗi phần tử trong sơ đồ được mô hình bằng hai hoặc nhiều trạng thái, và khả năng chuyển qua lại giữa các trạng thái đó. Khi một phần tử thay đổi trạng thái thì sơ đồ sẽ chuyển sang các trạng thái mới như đổi nối, sửa chữa sự cố, bảo dưỡng định kỳ v.v.. Các trạng thái này được phân thành các nhóm trạng thái, chăng hạn như trạng thái tốt (sơ đồ còn cung cấp điện) hoặc trạng thái hỏng (mất điện). Sử dụng các lát cắt trạng thái tối thiểu kết hợp với phương pháp hợp nhất các trạng thái, có thể tính được xác suất các trạng thái và các chỉ tiêu độ tin cậy khác của các sơ đồ trạm biến áp. Bằng chương trình Matlab, tác giả đã tính toán so sánh độ tin cậy cho 5 dạng sơ đồ khác nhau của các trạm biến áp trung gian.
ABSTRACT
This paper presents a method of evaluating substation reliability based on the state-space method. Depending on the operartion way of substations, each component can be represented by two states (up/dowm) or a many states modeled with theirs possible transitions between them. If a state of any of the substation components changes, the system will enter new states such as switching, repairing and maintenance state. These states can be divided into “up” group or “down” group. By using the method of state combination and minimal-cut states, we can evaluate the reliability index of a transformer substation. For illustration, with a Matlab program, we have considered the reliability of five different typical substation configurations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn