Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,800

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Hữu Trí
Đề tài: Nghiên cứu lập kế hoạch vận hành tuần kế tiếp cho Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 trong thị trường điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Nguyễn Trí Quang
Đề tài: Nghiên cứu tính toán và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối Điện lực Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[3]Nguyễn Anh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp điều khiển trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận hành hệ thống điện chiếu sáng thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Phạm Văn Liêm
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp bù công suất phản kháng tại các trạm biến áp 110/22 kV tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[5]Lưu Thanh Bình
Đề tài:

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Lê Thanh Bình
Đề tài: Nghiên cứu tính toán và phân tích các chế độ vận hành của lưới điện phân phối huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[7]Hồ Văn Thịnh
Đề tài: Nghiên cứu dự báo phụ tải điều độ của thành phố Quảng Ngãi bằng mạng nơ ron nhân tạo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[8]Phạm Thị Hiền
Đề tài: Tính toán lựa chọn phương thức vận hành lưới điện phân phối thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]Nguyễn Xuân Đức
Đề tài: Đánh giá độ tin cậy các dạng sơ đồ trạm biến áp khi xét đến xếp chồng trạng thái các phần tử

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Hà Như Phương
Đề tài: Xây dựng chiến lược chào giá trong thị trường điện cạnh tranh áp dụng cho nhà máy thủy điện A Vương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[11]Lê Hà Anh Huy
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp hạn chế tác động của sóng hài do SVC gây ra

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[12]Phan Thị Xuân Diệu
Đề tài: Mô phỏng quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp bằng phần mềm ATP

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[13]Nguyễn Đức Chung
Đề tài: Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ thiết bị phân phối trạm biến áp 220kV trên cơ sở chỉ tiêu độ tin cậy

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[14]Nguyễn Thùy Chung
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán sóng hài trong hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[15]Nguyễn Thanh Trùng Dương
Đề tài: Nghiên cứu lập kế hoạch phát điện tuàn kế tiếp cho nhà máy thủy điện A Vương trong thị trường phát điện cạnh tranh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[16]Mai Văn Hạ
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp vận hành hiệu quả lưới điện phân phối của Điện lực Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[17]Nguyễn Đắc Anh
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng liên kết của lưới điện 500kV hai miền Bắc – Trung giai đoạn 2015-2025

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[18]Lê Quang Thuận
Đề tài: Phân tích,tính toán,đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới phân phối Tây Sơn –Bình Định và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[19]Đào Duy Phước
Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp vận hành tối ưu lưới điện phân phối của thành phố Bảo Lộc

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[20]Lê Thị Thanh Hải
Đề tài: Dự báo phụ tải ngắn hạn bằng phương pháp mạng nơ ron nhân tạo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[21]Trần Thị Thùy Trang
Đề tài: Đánh giá độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Huế theo tiêu chuẩn IEEE 1366

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[22]Huỳnh Phạm Quốc Tùng
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống đo đếm thông minh và ứng dụng vào việc xây dựng hệ thống tích hợp quản lý hệ thống đo đếm lưới điện phân phối thành phố Nha Trang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[23]Lê Minh Trung
Đề tài: Nghiên cứu biện pháp ngăn chận hồ quang thứ cấp trong hệ thống trong hệ thống truyền tải siêu cao áp bằng kháng điện bù ngang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[24]Phạm Minh Đông
Đề tài: Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải 220kV do Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành bằng phương pháp không gian trạng thái

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[25]Nguyễn Văn Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu mô hình thiết bị UPFC và ứng dụng tính toán chế độ xác lập hệ thống điện 500KV Việt nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[26]Trương Văn Đính
Đề tài: Nghiên cứu chào giá nguồn phát trong thị trường điện cạnh tranh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[27]Phan Văn Tuấn
Đề tài: Tối ưu lưới hóa phương thức vận hành lưới điện phân phối thành phố Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[28]Kiều Phước Sen
Đề tài: Nghiên cứu tính toán ảnh hưởng của đường dây 220KV Đà Nẵng - Dốc Sỏi sang đường dây thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng - Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[29]Dương Thị Phương Thảo
Đề tài: Tính toán độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng theo tiêu chuẩn IEEE 1386

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[30]Lê Công Vũ
Đề tài: Ứng dụng phương pháp Wavelet để dự báo phụ tải điện thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[31]Phạm Chí Công Danh
Đề tài: Vận hành tối ưu cụm nhà máy thủy điện trên sông Sê San trong thị trường điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[32]Nguyễn Huy Chương
Đề tài: Tính toán trào lưu công suất trong hệ thống điện có sử dung thiết bị FACTS bù ngang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[33]Võ Anh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng giá điện chào bán cho các nhà máy thủy điện trong mô hình thị trường phát điện cạnh tranh tại Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[34]Lê Trần Duy Hậu
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị FACTS bù dọc trong hệ thống điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[35]Trần Duy Linh
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và phép biến đổi wavelet để nhận dạng sự cố trong bảo vệ máy biến áp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[36]Huỳnh Ngọc Quang
Đề tài: Đánh giá và các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[37]Trần Thuận Hoàng
Đề tài: Mô hình hóa và điều khiển bộ bù dọc đồng bộ tĩnh (SSSC) trong hệ thống điện theo nguyên lý biến đổi đa mức nối tầng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[38]Phạm Dừa
Đề tài: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn giai đoạn 2008-2010 có xét đến 2015

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[39]Trần Trung Hải
Đề tài: Nghiên cứu tính toán giá biên điểm nút để quản lý tắt nghẽn, đinh hướng áp dụng cho thị trường điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[40]Nguyễn Văn Minh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đến lưới điện phân phối tỉnh Quảng Nam đến năm 2010

 Thạc sĩ

 Đại học Bach Khoa Ha Noi

 2008

 2009

[41]Nguyễn Phi Lộc
Đề tài: Đánh giá, dự báo các chế độ vận hành Hệ thống điện 110kV khu vực miền Trung giai đoạn 2008 – 2010 có xét đến năm 2015

 Thạc sĩ

 Đại học Bach Khoa Ha Noi

 2008

 2009

[42]Hồ Quang Vĩnh
Đề tài: Tối ưu hóa số lượng và vị trí thiết bị phân đoạn trên lưới điện phân phối bằng phương pháp quy hoạch động

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[43]Huỳnh Đăng Hùng
Đề tài: Tái cấu trúc lưới điện phân phối để giảm tổn thất điện năng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[44]Nguyễn Hữu Chung
Đề tài: Biện pháp nâng cao chất lượng điện năng lưới điện phân phối thị xã Kon tun

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[45]Nguyễn Văn Diệp
Đề tài: Vận hành tối ưu cụm hệ thống bậc thang thủy điện trên sông A Vương - Thu Bồn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn