Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược
Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: NXB Đà Nẵng; Mã số:  ;Năm XB: 2018
Số lượng XB: 200; Số lần tái bản: 0; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT

Tài liệu “Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược” giúp bạn đọc tiếp cận đến chủ đề tiếp cận chiến lược trong quản trị nguồn nhân lực, bao gồm hai nội dung chính, thứ nhất là các nội dung cung cấp lý luận nền tảng trong phát triển chiến lược nguồn nhân lực, làm rõ các tiếp cận trong quản trị nguồn nhân lực, các quan điểm quản trị nguồn nhân lực chiến lược, lý luận và thực tiễn về cải thiện hiệu quả tổ chức thông qua quản trị nguồn nhân lực và lý luận về phát triển và thực hiện chiến lược nguồn nhân lực; nội dung thứ hai trình bày cách phát triển chiến lược quản trị nguồn nhân lực trong các lĩnh vực chức năng quản trị nguồn nhân lực cũng như những lĩnh vực tác dụng cấp độ chung cho tổ chức. Nội dung cụ thể các chương của tài liệu đó là:

Chương 1: Tổng quan về các tiếp cận quản trị nguồn nhân lực

Chương 2: Cải thiện hiệu quả tổ chức thông qua quản trị nguồn nhân lực chiến lược.

Chương 3: Phát triển và thực hiện chiến lược nguồn nhân lực

Chương 4: Các chiến lược phát triển và chuyển đổi tổ chức

Chương 5: Chiến lược quản trị văn hoá

Chương 6: Chiến lược quản trị tri thức

Chương 7: Chiến lược tạo lập sự cam kết và gắn kết

Chương 8: Chiến lược  tạo dựng nguồn nhân lực

Chương 9: Chiến lược thành tích cao.

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn