Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,567

 Bài tập Quản trị sản xuất
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ biên: TS. Nguyễn Thanh Liêm; Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng
Nơi xuất bản: Tài chính; Mã số:  ;Năm XB: 2007
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kinh tế
TÓM TẮT
Tài liệu giúp sinh viên rèn luyện giải các bài tập của môn học quản trị sản xuất. Các dạng bài đề cập gồm có các bài tập căn bản về những nội dung đã học và các bài tập có câu hỏi gợi mở việc nghiên cứu giải quyết vấn đề.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn