Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,008,752

 Nghiên cứu xử lý nền đất yếu đường Nguyễn Hữu Thọ đi Hòa Quý, Tp. Đà Nẵng bằng phương pháp cọc cát đầm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự
Nơi đăng: Tập san Khoa học và Công nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ; Số: 2011;Từ->đến trang: 24-30;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn