Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,008,755

 Xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp giữa đường và công trình trên đường ô tô cao tốc bằng phương pháp cọc mũ kết hợp cọc đất-xi măng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự; ThS. Trần Đức Long
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 12(61), quyển 2;Từ->đến trang: 43-49;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc khảo sát, đánh giá, nghiên cứu và xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp đầu cầu, cống chưa được quan tâm đúng mức; đặc biệt với các đường ôtô cao tốc đã xây dựng. Một số giải pháp đã được ứng dụng nhưng đã không phát huy được hiệu quả sử dụng. Do vậy, trong quá trình khai thác đường đã xuất hiện hiện tượng lún không đều tại các đoạn chuyển tiếp đầu cầu cống này, làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình khai thác, đặc biệt khi xe chạy tốc độ cao trên đường cao tốc. Bài báo giới thiệu giải pháp kết hợp cọc mũ và cọc đất-ximăng để xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp giữa đường và công trình trên đường ô tô cao tốc nhằm đảm bảo sự êm thuận, an toàn khi chạy xe tốc độ cao.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Currently, the survey, evaluation, research and treatment for differential settlement of Road-Bridge, Culvert transition section is not considered sufficiently important; especially for some expressways which have been built. Some solutions have been applied, but they haven’t proved to be efficient. Thus, in the process of road operations, there is differential settlement at this transition sections which create a positive effect on road operations, especially when automobiles run at high speeds on the expressway. This article reports on a study of the pile approach method (combining the pile caps with the soil-cement piles) in order to treat differential settlement of expressway to ensure smooth and safe driving.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn