Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,008,722

 Xác định chiều dài hợp lý của bản chuyển tiếp đầu cầu khi khảo sát phân bố lún theo phương dọc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Thân Vĩnh Dự, KS. Nguyễn Văn Bảo Nguyên
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 03;Từ->đến trang: 27-29, 43;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vấn đề thiết kế bản chuyển tiếp cho các đường đầu cầu hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc khảo sát phân bố lún theo phương dọc để đánh giá ảnh hưởng của hiện tượng chênh lệch lún đầu cầu đến chiều dài bản chuyển tiếp. Hơn nữa, tư duy thiết kế tách biệt bản chuyển tiếp ra khỏi công trình đường làm cho sự chuyển tiếp hài hòa về độ cứng (độ lún) không tốt, tạo nên nhiều điểm gãy đoạn đường đầu cầu. Bài báo phân tích tác động của chiều dài bản chuyển tiếp đến sự êm thuận xe chạy khi khảo sát phân bố lún theo phương dọc và đề xuất lựa chọn chiều dài hợp lý của bản nhằm đảm bảo sự chuyển tiếp êm thuận, an toàn khi xe chạy tốc độ cao vào đoạn đường này.
ABSTRACT
Currently, the design of bridge approach slabs in the road-bridge transition section is still inadequate, especially the survey of longitudinal settlement distribution to evaluate the effects of the differential settlement on the length of the approach slabs. Moreover, tendency of designing that separated from the approach slabs of the road, that lead to the inefficient of transition and many bumps in this section. This article analyses the effects of the approach’s length on the smoothness when surveying the longitudinal settlement distribution, then proposes the appropriate length of approach slabs in order to create the harmonious and smooth transition, ensuring the safe traffic operation.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn