Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,008,745

 Nghiên cứu lựa chọn phần mềm lập Ebook Hướng dẫn giải bài tập Nền và Móng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  KS. Thân Vĩnh Dự; Thành viên:  ThS. Nguyễn Tiến Dũng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: T2009-06-62 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn