Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,008,730

 Nghiên cứu sử dụng giải pháp cọc cát đầm chặt (SCP) để xử lý ổn định nền đường đắp qua vùng đất yếu
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  KS. Cao Thị Xuân Mỹ; Thành viên:  ThS. Thân Vĩnh Dự
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T2010-06-21 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn