Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,075

  Moisture-uptake induced internal stresses in sandwich composite plate: Modeling and Experimental
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Luan TRANVAN, Minh NGUYENVAN, Long PHANTHANH, Dung DUONGVIET
Nơi đăng: The 3rd International Symposium of Maritime Sciences, Japan
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 3;Từ->đến trang: 207-213;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In order to analyse the internal stresses induced due to moisture absorption in material, moisture absorption characteristic was investigated for specimens of a dual material balsa wood-composite composed of E-glass/polyester face sheets bonded to a balsa wood. These specimens were immersed in distilled water at 40°C, and the weight gain was measured. The hygroscopic strains were measured for balsa wood specimens. A hygro-mechanical finite element model has been built and is used to simulate the moisture diffusion-induced internal stresses.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
In order to analyse the internal stresses induced due to moisture absorption in material, moisture absorption characteristic was investigated for specimens of a dual material balsa wood-composite composed of E-glass/polyester face sheets bonded to a balsa wood. These specimens were immersed in distilled water at 40°C, and the weight gain was measured. The hygroscopic strains were measured for balsa wood specimens. A hygro-mechanical finite element model has been built and is used to simulate the moisture diffusion-induced internal stresses.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn