Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,524

 Đặc tính phân hủy nhiệt động của vật liệu lõi của cấu trúc sandwich composite
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Luan TRANVAN, Vincent LEGRAND, Frederic JACQUEMIN
Nơi đăng: Journal of Polymer Degradation and Stability: journal homepage: www.elsevier.com/locate/polydegstab; Số: 110;Từ->đến trang: 208-215;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Kinetic TG analysis under air was used to investigate the decomposition process of balsa wood commonly used as a material core of sandwich structure in naval industry. Dry balsa specimens and balsa specimens at moist saturation were investigated. These balsa specimens obtained from the core of dry sandwich plate and sandwich plate at moist saturation, respectively. Kissinger’s method was used to derive the kinetic parameters (activation energy, order of reaction and frequency factor). Obtained results showed that the pyrolysis of dry balsa core was first order with respect to solid decomposition, while for wet balsa core, the reaction had an order of 1.8. The activation energy for dry balsa core obtained approximately 104 kJ.mol-1, while for wet balsa core obtained approximately 124 kJ.mol-1. These obtained thermal characteristics allow offering a simplified approach to better understand the thermal decomposition behavior of balsa core of sandwich structure used in composite sandwich processing or in during long time service.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Kinetic TG analysis under air was used to investigate the decomposition process of balsa wood commonly used as a material core of sandwich structure in naval industry. Dry balsa specimens and balsa specimens at moist saturation were investigated. These balsa specimens obtained from the core of dry sandwich plate and sandwich plate at moist saturation, respectively. Kissinger’s method was used to derive the kinetic parameters (activation energy, order of reaction and frequency factor). Obtained results showed that the pyrolysis of dry balsa core was first order with respect to solid decomposition, while for wet balsa core, the reaction had an order of 1.8. The activation energy for dry balsa core obtained approximately 104 kJ.mol-1, while for wet balsa core obtained approximately 124 kJ.mol-1. These obtained thermal characteristics allow offering a simplified approach to better understand the thermal decomposition behavior of balsa core of sandwich structure used in composite sandwich processing or in during long time service.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn