Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá phương pháp học tập nhóm theo dự án trong lớp học Tiếng Anh Thương mại
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thu Hằng, Trần Vũ Mai Yên
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Châu Á về việc học ngôn ngữ; Số: 1;Từ->đến trang: 361-377;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In the context of global economic integration in which English language competence along with teamwork skills have increasingly been of great significance, it is the responsibilities of educators and teachers of Business English to facilitate groupwork project-based learning. However, assessment of groupwork project-based learning has always been the matter of concern every educator and teacher wrestle with. The purpose of this paper is to deal with issues related to assessment in project-based learning in the teaching of Business English at a university of foreign languages. The research is based on theoretical foundations of project-based learning assessment in English language teaching. The reality of assessing groupwork project-based learning in Business English teaching at a university are investigated and issues encountered in the assessment are under detailed discussion. The research puts forward thoughtful pedagogical implications along with assessment rubics for gaining further reliability and validity for the assessment. The article aims at equpping teachers with effective tools for implementing groupwork project-based learning assessment in Business English contexts.
[ acll2018_proceedings.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn