Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tìm hiểu chiến lược học ngôn ngữ của một sinh viên không chuyên ngữ sử đụng để viết một đoạn văn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Vũ Mai Yên
Nơi đăng: Tạo chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8;Từ->đến trang: 24-27;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này nghiên cứu các chiến lược học tập được sử dụng bởi một sinh viên không chuyên Tiếng Anh để viết một đoạn văn bằng tiếng Anh. Người tham gia khảo sát được yêu cầu viết một đoạn văn mô tả về cuộc sống hiện tại của mình với những gợi ý cho sẵn. Đoạn phỏng vấn được ghi âm sau khi sinh viên hoàn thành xong phần viết để tìm hiểu các chiến lược học ngôn ngữ khác nhau được sử dụng để làm bài viết. Dữ liệu thu thập được từ cuộc phỏng vấn được phân tích dựa trên sự phân loại các nhóm chiến lược học ngôn ngữ của O’Malley (1990) như: nhóm chiến lược nhận thức, siêu nhận thức và nhóm chiến lược kiểm soát cảm xúc. Kết quả cho thấy người tham gia sử dụng nhóm chiến lược siêu nhận thức và nhóm chiến lược kiểm soát cảm xúc nhiều hơn nhóm chiến lược nhận thức. Nghiên cứu này sẽ giúp ích cho việc xác định các nhóm người học là nữ, học Tiếng Anh như một ngoại ngữ dựa trên cơ sở sử dụng các chiến lược học ngôn ngữ.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn