Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,734

 Đánh giá nguồn thải và nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi gia súc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(120).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 56;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả đánh giá hiện trạng môi trường và biện pháp xử lý chất thải đang áp dụng tại trang trại chăn nuôi lợn Đồng Nghệ, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hai nguồn thải chính trang trại chưa giải quyết triệt để là: dạng rắn (phân lợn đẻ và đệm sinh học sau sử dụng) và dạng lỏng (hỗn hợp nước thải tắm lợn, rửa chuồng và nước tiểu lợn). Kết quả vận hành mô hình thực nghiệm dùng phân lợn và đệm sinh học để nuôi trùn quế là rất hiệu quả, vừa giải quyết được lượng lớn chất thải thải ra môi trường vừa tạo ra trùn quế và phân trùn. Mô hình xử lý nước thải hoạt động ổn định, nước sau xử lý đạt QCVN 62:2016/BTNMT, cột B với hiệu suất xử lý đạt 90% theo SS, 87% theo COD, 79% theo BOD5, và 92% theo T-N. Các giải pháp tạo thành một vòng tuần hoàn, kiểm soát ổn định các tác nhân gây ô nhiễm, cải thiện điều kiện chăn nuôi, bảo vệ môi trường và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.
ABSTRACT
This paper presents environmental and waste treatment solutions currently applied at Dong Nghe livestock farm, Hoa Khuong commune, Hoa Vang district, Da Nang city. The two major waste sources have not been solved including solid waste (feces and biological pads) and liquid waste (bath and cage washing wastewater and urine of pigs). Experimental results of using pig manure and biological pads for worm raising are very effective, solving large amounts of released waste while creating worms and vermicompost. Experimental wastewater treatment pilot has stable operation and treated wastewater meets QCVN 62:2016/BTNMT, column B with processing performance of 90%, 87%, 79% and 92% according to SS, COD, BOD5 and Total N, respecitively. The proposed solutions form a round of material and energy cycles, controlling large numbers of pollutant emissions, improving livestock conditions, protecting the environment and bringing benefits to the business.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn