Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,431,858

 Tiềm năng ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt kết hợp than đá và biogas trong các nhà máy chế biến tinh bột sắn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Vang*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 121;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo đã phân tích các loại lò dầu truyền nhiệt đang sử dụng và đánh giá tiềm năng ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt kết hợp than đá và biogas trong các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tiềm năng sinh khí và sử dụng biogas cho các lò dầu truyền nhiệt trong các nhà máy tinh bột sắn là rất lớn. Mặc dù, các cơ sở chế biến tinh bột sắn đã chuyển đổi các lò dầu truyền nhiệt đốt nhiên liệu hóa thạch sang đốt biogas, tuy nhiên chất lượng biogas thấp, công nghệ cung cấp biogas thô sơ và lượng biogas sinh ra không ổn định là các nhân tố chính ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của lò dầu. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng một mô hình lò dầu truyền nhiệt mới đốt kết hợp cùng lúc biogas và than đá là hoàn toàn khả thi. Nếu ứng dụng thành công thì các bài toán liên quan đến sự thiếu ổn định của sản xuất biogas có thể được giải quyết
ABSTRACT
This paper analyses and evaluates the potential of application of thermal oil heaters co-firing coal and biogas in cassava starch manufacturers in Vietnam. The results show that the production of biogas and its application for thermal oil heater in cassava starch manufacturers are very promising. It is found that most of the cassava starch manufacturers have converted thermal oil heaters using the fossil fuel (i.e. DO oil and coal) to biogas burning. However, the operating performance of thermal oil heaters can have some negative effects due to the low quality of biogas production (~50% CH4 in biogas), simple biogas supply system and unstable biogas production. Therefore, research on designing, manufacturing and implementing a novel model of thermal oil heaters co-firing coal and biogas is necessary and feasible.If successfully applied, the model can deal with problems that are related to the instability of biogas production in cassava starch manufacturers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn