Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đáp ứng quá độ của mô hình điều khiển vị trí Xylanh khí nén bằng phương pháp điều khiển trượt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy, Trần Ngọc Hải, Đào Minh Đức
Nơi đăng: Kỹ yếu hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí, lần thứ III; Số: ISSN: 978-604-67-0061-6;Từ->đến trang: từ 1332 đến 1338;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, trên thế giới có một số công bố về đề tài điều khiển tự động khí nén. Tuy nhiên, các công bố chủ yếu tập trung nghiên cứu điều khiển ví trí của xylanh khí nén với giả thiết là hệ tuyến tính. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu về điều khiển vị trí xylanh khí nén khi sử dụng van tỷ lệ với mô hình điều khiển là hệ phi tuyến, bằng phương pháp điều khiển trượt. Đây là hướng nghiên cứu mới trong điều khiển hệ thống truyền động khí nén. Bộ điều khiển trượt phụ thuộc vào hồi tiếp về sai lệch vị trí và tác động của tải, vì vậy yêu cầu cần phải thiết kế bộ điều khiển sao cho vị trí bám theo mặt trượt với sai lệch nhỏ, thời gian đáp ứng nhanh. Trong đó, thiết lập các phương trình lưu lượng, áp suất trong van tỷ lệ và xylanh với quan niệm là hệ phi tuyến, từ đó xây dựng được mô hình điều khiển phi tuyến của hệ thống và sử dụng bộ điều khiển trượt để mô phỏng đáp ứng quá độ của hệ bằng phần mềm Matlab/Simulink. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm được thiết kế trên cơ sở các thông số điều khiển nhận được từ nghiên cứu lý thuyết. Thiết bị thực nghiệm được nối kết với máy tính để điều khiển và theo dõi quá trình hoạt động khi làm thực nghiệm. Từ khóa: Điều khiển trượt, khí nén, phương trình lưu lượng, van tỷ lệ.
ABSTRACT
In recent years, the world has some publishes on the subject of automatic pneumatic control. However, those papers mainly focus on studying how to control the position of pneumatic cylinder with the assumption of the linear system. This paper introduces the research results of the pneumatic cylinder position control using proportional valve control model as a nonlinear system, by sliding control method. This is a new research direction in pneumatic actuator system control. Sliding control depends on the false feedback about the location and impact of the load, so the design of the controller so that the slip surface position follows with small deviations and fast response time is needed. In particular, the flow equation and the pressure in the valve and cylinder with the concept of rate of nonlinear systems are set up, from which the model of nonlinear control systems is built and the slider to control tissue simulate the transient response of systems with software Matlab/Simulink is used. Empirical research model is designed on the basis of the control parameters obtained from theoretical studies. Experimental device is connected to the computer to control and monitor the process of doing experimental activities. Keywords: Sliding control, pneumatic, flow equation, proportional valve.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn