Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Research on Reading Muscle Signals from The EMG Sensor During Knee Flexion - Extension using The Arduino Uno Controller
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dao Minh Duc, Pham Dang Phuoc, Tran Xuan Tuy, Le Thi Thuy Tram
Nơi đăng: Hội nghị quốc tế về công nghệ nâng cao cho Truyền thông (ATC); Số: 2162-1039;Từ->đến trang: 270-273;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn