Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển trượt cho thiết bị tập phục hồi chức năng khớp gối sử dụng khí nén
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Minh Đức, Phạm Đăng Phước, Trần Xuân Tùy
Nơi đăng: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V -VCME 2018); Số: ISBN 978-604-67-1103-2;Từ->đến trang: 1275-1282;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu đáp ứng của cơ cấu tập phục hồi khớp gối sử dụng bộ điều khiển Trượt. Phương trình động học của cơ cấu và hàm truyền của hệ được thiết lập. Các tham số được tính toán và lựa chọn để mô phỏng đáp ứng của hệ bằng phần mềm Matlab. Kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển Trượt có thời gian đáp ứng nhanh ( <1s) và độ vọt lối thấp (<1%). Thiết kế cơ khí và mạch điều khiển cho thiết bị được thực hiện. Tiến hành thực nghiệm trên đối tượng cụ thể, kết quả cho thấy đáp ứng của cơ cấu so với giá trị đặt cho sai số nhỏ (10). Mạch điều khiển cho phép thay đổi góc đặt và thời gian tập dễ dàng, các thông số hiển thị trên màn hình LCD. Sử dụng phần mềm Matlab để vẽ đồ thị đáp ứng của thiết bị.
ABSTRACT
In this paper, we present the results of the study of the response of the knee actuator rehabilitation when use compress air and Sliding Mode controller. The dynamics and transmission functions of the actuator are set, the parameters selected, and the simulation responded by Matlab Simulink software. Simulation results show fast response time and low over shoot. Mechanical parts and control circuits for device. Human experiments were carried out, with experimental results giving a low error between the set value and the actual value, the settings of the set angle and the set cycle were easy to set up and the LCD display parameters. Exercise results are graphically represented by the Matlab software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn