Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Study on Response of Knee Rehabilitation Actuator using PID Controller
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Minh Đức, Lê Thị Thủy Trâm, Trần Xuân Tùy, Phạm Đăng Phước
Nơi đăng: Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018) - IEEE (SCOPUS); Số: ISBN: 978-1-5386-5125-4;Từ->đến trang: 353 - 358;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, we present the results of the study of the response of the knee actuator rehabilitation when use pneumatic and Arduino UNO controller. The dynamics and transmission functions of the actuator are set, the parameters selected, and the simulation responded by Matlab Simulink software. Simulation results show fast response time and low overshoot. Designed and manufactured mechanical parts and control circuits for the actuator. Human experiments were carried out, with experimental results giving a low error between the set value and the actual value, the settings of the set angle and the set cycle were easy to set up and the LCD display parameters. Exercise results are graphically represented by the Matlab software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn