Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Study on Ankle Rehabilitation Device Using Linear Motor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đào Minh Đức, Lê Thị Thùy Trâm, Trần Xuân Tùy, Phạm Đăng Phước
Nơi đăng: Proceedings of the International Conference on System Science and Engineering (ICSSE) - IEEE; Số: ISBN 978-1-7281-0524-6;Từ->đến trang: 584-587;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, we have introduced a device for rehabilitating ankle joints using a linear actuator. The device helps stroke patients and patients with ankle problems to practice with dorsiflexion and plantarflexion exercises. The device uses a linear servo motor for foot movement and hallsensor for angle measurement practice. Use the Arduino mega 2560 control circuit to control the actuator and monitor the training parameters of patients. The device has been made of aluminum material with a simple structure and low cost. Experimental conduct on normal human gives positive results in the application of equipment in the treatment of patients with rehabilitation episodes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn