Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định độ cong của điện cực dây khi gia công cắt dây tia lửa điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Xuân Tùy, Lưu Đức Bình, Hoàng Vĩnh Sinh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Số: 86;Từ->đến trang: 70 đến 73;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Độ cong dây khi cắt dây tia lửa điện là sai số cố hữu khi gia công, nó luôn tồn tại do các lực sinh ra trong quá trình gia công, gây nên sự dao động của dây và làm cho dây đi chậm so với bộ dẫn dây. Do vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác về kích thước, hình dáng hình học chi tiết; có thể gây ra đứt dây, làm nguy hại đến quá trình gia công. Để cải thiện độ chính xác gia công, giảm sự đứt dây thì việc xác định độ cong dây là rất quan trọng. Trong pham vi bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp xác định độ cong dây, thiết lập mối quan hệ giữa chiều dày phôi và độ cong dây khi gia công thép 45 trên máy DK7732
ABSTRACT
Wire's bending in wire electrical discharges machining is inherent error. Il always exists because the forces were bom in machining, creating the vibration of wire, making the wire slower than wire's guide. Thus, il created decrease in dimension and shape accuracy, wire's rupture. With improvement of the machining accuracy, the determination of wire's bending very important. In this paper, we introduce how to find of wire's bending, declare the relation between workpiece's height anf wire's bending when machining 45 steel in DK7732 WEDM machine.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn