Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Hoàn thành xuất sắc hoạt động khoa học và công nghệ từ năm 1975-1985, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 1985.
[2] Đóng góp xây dựng trường trong nhiều năm, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 1995.
[3] Hoàn thành xuất sắc năm học 2000-2001, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2001.
[4] Giảng viên giỏi cấp bộ năm 2002-2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2003.
[5] Hoàn thành xuất sắc năm học 2003-2004, Băng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2004.
[6] Hoạt động khoa học và công nghệ từ năm 2001-2005, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2005.
[7] Kỹ niệm chương vì sự nghiệp giáo duc, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm: 2005.
[8] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khoa học. Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường. Năm: 2006.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn