Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,297

 XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH GIỜ GIẢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Văn Đỗ Cẩm Vân
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 9(58), quyển 3;Từ->đến trang: 130;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc tính toán giờ giảng dạy cho các giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin đều thực hiện bằng tay, tính toán trên excel. Theo cách tính toán thủ công hạn chế về nhiều mặt: tốn thời gian, khó khăn trong công tác quản lý. Nội dung bài báo tìm hiểu qui trình tính giờ giảng theo học chế tín chỉ dựa vào các tiêu chí: chức danh giảng viên, lớp học phần giảng viên giảng dạy, các loại đồ án, qui chế chi tiêu nội bộ, và từ đó đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống tính giờ giảng cho các cán bộ của trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Hệ thống này có tên gọi TEHOCIT được áp dụng tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, nhằm hổ trợ công tác quản lý và tính giờ giảng nhanh chóng, và hiệu quả.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Nowadays, the calculation of teaching hours in the College of Information Technology is mostly done by hand, especially by the excel. There are some restrictions in this aspect such as time consuming and difficulties in managing. This article deals with the calculation of the teaching hour process depending on the credit-based programme. There are some criteria such as instructors’ positions, the course of study, kinds of projects and internal spending regulations. In this way, a number of solutions to buiding a system of teaching hours in the College of Information Technology (TEHOCIT). TEHOCIT is applied to the College of Information Technology in order to support the management and calculation of teaching hours quickly and efficiently.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn