Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Integral Sliding Mode Control For Trajectory Tracking Control Of Robotic Manipulators Using An Adaptive Twisting Algorithm. Tác giả: Anh Tuan Vo, Ngoc Hoai An Nguyen, Duy Duong Pham. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. Số: 12.2. Trang: 42-47. Năm 2019. (Apr 21 2020 3:17PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Non-singular Fast Terminal Sliding Mode Control Based on Third-Order Sliding Mode Observer for a Class of Second-Order Uncertain Nonlinear Systems and Its Application to Robot Manipulators. Authors: Van-Cuong Nguyen, Anh-Tuan Vo, Hee-Jun Kang. IEEE Access, IEEE Xplore Digital Library. No: Volume: 8, Issue:1. Pages: 78109-78120. Year 2020. (May 2 2020 6:22PM)
[2]Article: Neural Integral Non-Singular Fast Terminal Synchronous Sliding Mode Control for Uncertain 3-DOF Parallel Robotic Manipulators. Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang. IEEE Access, IEEE Xplore Digital Library. No: Volume: 8, Issue:1. Pages: 65383 - 65394. Year 2020. (Apr 27 2020 12:58PM)
[3]Article: A Novel Fast Terminal Sliding Mode Tracking Control Methodology for Robot Manipulators. Authors: Quang Vinh Doan, Anh Tuan Vo, Tien Dung Le, Hee-Jun Kang, Ngoc Hoai An Nguyen. Applied Sciences, MDPI. No: 10(9). Pages: 3010. Year 2020. (May 2 2020 6:18PM)
[4]Article: Full-Order Sliding Mode Control Algorithm for Robot Manipulators Using an Adaptive Radial Basis Function Neural Network. Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang, Tien Dung Le. Springer, Cham, ICIC 2019. No: LNCS, volume 11645. Pages: 155-166. Year 2019. (Apr 21 2020 3:21PM)
[5]Article: Continuous PID Sliding Mode Control Based on Neural Third Order Sliding Mode Observer for Robotic Manipulators. Authors: Van-Cuong Nguyen, Anh-Tuan Vo, Hee-Jun Kang. Springer, Cham, ICIC 2019. No: LNCS, volume 11645. Pages: 167-178. Year 2019. (Apr 21 2020 3:26PM)
[6]Article: Adaptive neural integral full-order terminal sliding mode control for an uncertain nonlinear system. Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang. IEEE Access, IEEE Xplore Digital Library. No: 7. Pages: 42238-42246. Year 2019. (Apr 21 2020 3:28PM)
[7]Article: Synchronization full-order terminal sliding mode control for an uncertain 3-DOF planar parallel robotic manipulator. Authors: Quang Vinh Doan, Tien Dung Le, Anh Tuan Vo. Applied Sciences, MDPI. No: 9. Pages: 1756. Year 2019. (Apr 21 2020 3:31PM)
[8]Article: A New Finite Time Control Solution for Robotic Manipulators Based on Nonsingular Fast Terminal Sliding Variables and the Adaptive Super-Twisting Scheme. Authors: Vo Anh Tuan, Hee-Jun Kang. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. No: 14(3). Pages: 031002. Year 2019. (Mar 27 2019 2:08PM)
[9]Article: An Adaptive Terminal Sliding Mode Control for Robot Manipulators With Non-Singular Terminal Sliding Surface Variables. Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang. IEEE Access, IEEE Xplore Digital Library. No: 7. Pages: 8701 - 8712. Year 2019. (Mar 27 2019 2:20PM)
[10]Article: A Chattering-Free, Adaptive, Robust Tracking Control Scheme for Nonlinear Systems With Uncertain Dynamics. Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang. IEEE Access, IEEE Xplore Digital Library. No: 7. Pages: 10457 - 10466. Year 2019. (Mar 27 2019 2:13PM)
[11]Article: A Robust Tracking Control Method for Uncertain Nonlinear Systems with Chattering-free Terminal Sliding Mode Control. Authors: Vo Anh Tuan, Hee-Jun Kang, and Nguyen Ngoc Hoai An. 22nd International Conference on Mechatronics Technology (ICMT 2018). No: 2018. Pages: 30. Year 2018. (Mar 27 2019 2:26PM)
[12]Article: An Adaptive Fuzzy Terminal Sliding Mode Control Methodology for Uncertain Nonlinear Second-Order Systems
.
Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang, and Tien Dung Le. Springer, Cham, ICIC 2018. No: LNCS, volume 10954. Pages: 123-135. Year 2018.
(Aug 8 2018 8:03AM)
[13]Article: An Adaptive Neural Non-Singular Fast-Terminal Sliding-Mode Control for Industrial Robotic Manipulators. Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang. Applied Sciences, MDPI. No: 8(12). Pages: 2562. Year 2018. (Mar 27 2019 2:01PM)
[14]Article: Adaptive Tracking Control of Robot Manipulators Using Neural Network for Friction and Uncertainties Compensation. Authors: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang, Tien Dung Le. 12th International Forum on Strategic Technology (IFOST) 2017. No: 12th. Pages: 25-29. Year 2017. (Nov 10 2017 12:48PM)
[15]Article: An Output Feedback Tracking Control based on Neural Sliding Mode and High Order Sliding Mode Observer. Authors: Anh Tuan Vo, Hee - Jun Kang, Van - Cuong Nguyen.. IEEE Conference Publications - IEEE Xplore Digital Library. No: 978-1-5090-4688-1/17/$31.00 ©2017 IEEE. Pages: 161 - 165. Year 2017. (Nov 10 2017 1:02PM)
[16]Article: Novel Quasi-Continuous Nonsingular Terminal Sliding Mode Controller for Output Feedback Tracking Control of Robot Manipulators. Authors: Anh Tuan Vo, Hee - Jun Kang, Tien Dung Le. 21st International Conference on Mechatronics Technology. No: No. : 2491-2017/CXBIPH/20-18/PD - ISBN : 978-604-63-2635-9. Pages: 50-55. Year 2017. (Nov 10 2017 1:16PM)
[17]Article: A Fault Tolerant Control for Robot Manipulators Using a Neural Network Observer and a Third-Order Sliding Mode Observer. Authors: Van - Cuong Nguyen, Anh - Tuan Vo, Hee - Jun Kang. 21st International Conference on Mechatronics Technology. No: No. : 2491-2017/CXBIPH/20-18/PD - ISBN : 978-604-63-2635-9. Pages: 56-61. Year 2017. (Nov 10 2017 1:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn