Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định tiết diện hợp lý dầm liên hợp thép bêtông có xét đến ảnh hưởng của giải pháp hạn chế vết nứt theo tiêu chuẩn EUROCODE4
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Võ Duy Hải; Thành viên:  Nguyễn Văn Bảo NguyênPhan Viết Nhựt
Số: T2015-06-103 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn