Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đánh giá các thuật toán sinh ra biến ngẫu nhiên có phân phối Gamma
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hưng, Trần Quốc Chiến, Võ Đình Nam
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 10(59);Từ->đến trang: 57-62;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân phối gamma có vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu các qúa trình ngẫu nhiên và các ứng dụng trong thực tiễn. Các đặc trưng số cơ bản của phân phối gamma gồm: kỳ vọng, phương sai và hệ số lệch. Nội dung bài báo này trình bày việc nghiên cứu các thuật toán sinh ra các biến ngẫu nhiên có phân phối gamma: thuật toán Tadikamalla (1978) và Do (1988) đề xuất cho trường hợp tham số độ nhọn a>1 và thuật toán Ahrens (1974) đề xuất cho trường hợp a 1. Các thuật toán này được mô phỏng trên máy tính và được đánh giá về mặt tốc độ, sự bảo toàn các đặc trưng số của phân phối gamma. Kết quả mô phỏng cho thấy các thuật toán được nghiên cứu đều bảo toàn rất tốt các đặc trưng số của phân phối gamma, tuy nhiên về tốc độ thì thuật toán do Do đề xuất là không đổi với mọi giá trị của a>1 trong khi đó thuật toán do Tadikamalla có thời gian thực hiện tăng tuyến tính cùng với độ lớn của a.
ABSTRACT
Gamma distribution plays a very important role in the study of random processes and its application in practice. The basic numerical characteristics of the gamma distribution include: expectation, variance and skewness coefficients. This paper mainly presents the study of algorithms generating gamma random variables. We study the algorithms by Tadikamalla (1978) and Do (1988) which are proposed for the case of shape parameter a> 1 and the algorithm by Ahrens (1974) which is proposed for the case a 1. The algorithms are simulated on the computer and evaluated in terms of speed, the preservation of the basic numerical characteristics of the gamma distribution. The result of simulation shows that studied algorithms indicate significantly preserved basic numerical characteristics of the gamma distribution. The time needed to generate gamma variables having a>1 using Do’s algorithm does not change with the value of a; while, the generation time increases linearly with a shape by Tadikamalla’s algorithm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn