Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,240

 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA NHỰA ĐƯỜNG.
Chủ nhiệm:  ThS Trần Thị Thu Thảo; Thành viên:  GVC ThS. Nguyễn Biên Cương, KS Vũ Hoàng Trí, KS Lê Đức Châu, Lê Phú Chính, Nguyễn Ngọc Phú, Đoàn Ngọc Chưởng, Nguyễn Văn Đều, Nguyễn Văn Thắng.
Số: T2014-02-107 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu này trước tiên là chỉ ra sự thay đổi của trị số độ kim lún, độ kéo dài, điểm hóa mềm, tổn thất nhựa sau gia nhiệt, độ dính bám với đá của nhựa đường đặc thông thường 60/70 phụ thuộc vào phương pháp gia nhiệt, thời gian duy trì ở nhiệt độ và số lần gia nhiệt khác nhau. Từ đó đưa ra phương pháp gia nhiệt, phạm vi gia nhiệt thích hợp cho nhựa đường 60/70 nhằm sử dụng loại nhựa này một cách hiệu nhất cho các loại mặt đường có dùng nhựa 60/70 hiện nay.
Sản phẩm khoa học:  01 Báo cáo khoa học, 01 bài báo và 1 tham luận liên quan đến đề tài.Địa chỉ ứng dung: Các nhà sản xuất và kinh doanh nhựa đường, ác đơn vị thi công mặt đường có dùng nhựa,  các đơn vị sản xuất bán thành phẩm nhựa đường có thể tham khảo để chọn phương thức gia nhiệt cho nhựa 60/70.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn