Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của hỗn hợp bê tông nhựa chặt sử dụng vật liệu địa phương trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Th.S Nguyễn Thanh Cường; Thành viên:  Nguyễn Hồng Hải; Phạm Ngọc Phương; Trần Thị Phương Anh;Lê Đức Châu; Vũ Hoàng Trí; Nguyễn Văn Chương.
Số: T2015-02-120 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Lựa chọn một số loại bê tông nhựa thông dụng tại Đà Nẵng và các vật liệu chế tạo bê tông nhựa tại địa phương để tiến hành thiết kế thành phần theo quy định hiện hành.

-        Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý (mô đun đàn hồi, cường độ kéo uốn, Marshall) của các loại bê tông nhựa đã thiết kế với điều kiện chế tạo khác nhau cho các tổ hợp mẫu xoay quanh yêu cầu cường độ khi nghiệm thu vật liệu tương ứng.

-     Xác định được tương quan giữa chỉ tiêu Mô đun đàn hồi, cường độ kéo uốn và chỉ tiêu Marshall, độ chặt thông qua các kết quả thí nghiệm.

-       Đề xuất các trị số đặc trưng cho cường độ của bê tông nhựa chặt dùng trong tính toán thiết kế kết cấu áo đường và định hướng quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cường độ dùng trong tính toán thiết kế.


1. Sản phẩm khoa học:

Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 01 bài: Nghiên cứu đề xuất các trị số đặc trưng cường độ của bê tông nhựa chặt (BTNC) 12,5 và BTNC 19 trong tính toán thiết kế kết cấu mặt đường. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường*; ThS. Trần Thị Phương Anh; ThS. Phạm Ngọc Phương. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96).2015. Trang: 24-28. Năm 2015.

Có tham gia một báo cáo tại Hội Nghị Cơ học toàn quốc 2015 tại Đà Nẵng, nội dung báo cáo có liên quan đến nội dung của đề tài: Các giải pháp thiết kế cho lớp phủ trên mặt cầu bản thép trực hướng. Tác giả Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Biên Cương, Nguyễn Thanh Cường, tiểu ban Cơ học tính toán và ứng dụng tin học.

Báo cáo seminar cấp khoa ngày 29/10/2015.

Báo cáo Hội Thảo Hội Nghị Khoa Học Ứng Dụng Công Nghệ Mới Trong Công Trình Xanh (ATiGB 2015) tại trường Cao đẳng Công nghệ.

2. Sản phẩm đào tạo: 

Báo cáo tổng kết đề tài;

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: đang hướng dẫn 2 nhóm gồm 4 sinh viên nghiên cứu khoa học dự kiến báo cáo tại Hội nghị khoa học Khoa hoặc Trường tháng 3 đến tháng 5/2016.

3.  Sản phẩm ứng dụng: 

Giúp các cơ quan chuyên ngành có sơ sở đánh giá, điều chỉnh quy trình thiết kế, thi công nghiệm thu tương ứng nhằm đảm bảo chất lượng mặt đường nói chung và bê tông nhựa nói riêng.

Đưa ra một số đặc trưng quan trọng sử dụng trong thiết kế kết cấu vật liệu bê tông nhựa cho các dự án sử dụng các vật liệu thông dụng khu vực Đà Nẵng.

Đã xây dựng các bài thí nghiệm mới trong giảng dạy và nghiên cứu.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn