Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,214

 Customer-based brand equity and its application to destination: A case of domestic tourists in Danang city, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Trung Vinh; Võ Thị Quỳnh Nga; Cao Trí Dũng; Đoàn Thị Hoài Thanh
Nơi đăng: Australian Journal of Basic and Applied Sciences (ISSN:1991-8178); Số: 9(23);Từ->đến trang: 275-281;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn