Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,654,617

 Assessment of High Resolution Topography Impacts on Deterministic Distributed Hydrological Model in Extreme Rainfall runoff Simulation.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Qiang MA, Elodie ZAVATTERO, Mingxuan DU, Ngoc DUONG VO, Philippe GOURBESVILLE
Nơi đăng: Procedia Engineering; Số: 154;Từ->đến trang: 601 – 608;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
To represent the extreme rainfall-runoff events, the deterministic distributed hydrological modeling is gaining interest both with the increase of the computation facilities and the availability of data especially the topography inputs. The experience has demonstrated the key role of the topographic resolution within the development of the deterministic distributed hydrological models by achieving the impacts on the characteristics of the basin especially the slope distribution and the representation of the stream network. To define the suitable topography resolution applied in the deterministic distribution hydrological models is one of the key pre-processes before the modelling analysis. Thus, in this paper, the simulation results of four deterministic hydrological models with different topography resolution – 300m, 150m, 75m - for the Var basin, France (2800km2) are analyzed in order to evaluate the influences on the simulation accuracy. The results of sensitivity analysis indicate the threshold value of the topography resolution on the model simulation with the consideration of both the sufficient accuracy and the reasonable simulation time to cover the extreme rainfall-runoff event in 1994.
ABSTRACT
To represent the extreme rainfall-runoff events, the deterministic distributed hydrological modeling is gaining interest both with the increase of the computation facilities and the availability of data especially the topography inputs. The experience has demonstrated the key role of the topographic resolution within the development of the deterministic distributed hydrological models by achieving the impacts on the characteristics of the basin especially the slope distribution and the representation of the stream network. To define the suitable topography resolution applied in the deterministic distribution hydrological models is one of the key pre-processes before the modelling analysis. Thus, in this paper, the simulation results of four deterministic hydrological models with different topography resolution – 300m, 150m, 75m - for the Var basin, France (2800km2) are analyzed in order to evaluate the influences on the simulation accuracy. The results of sensitivity analysis indicate the threshold value of the topography resolution on the model simulation with the consideration of both the sufficient accuracy and the reasonable simulation time to cover the extreme rainfall-runoff event in 1994.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn