Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,666

 CHỌN HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐẠI DIỆN CHO PHÂN PHỐI MƯA 1 NGÀY MAX Ở VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi - Môi trường; Số: 56-03-2017;Từ->đến trang: 72-79;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông tin về tần suất và cường độ mưa cực hạn là vô cùng quan trọng trong việc thiết kế và quản lý các công trình xây dựng. Thông tin này có được thông qua việc phân tích tần suất mưa (PTTS). Thách thức đặt ra là hiện nay có rất nhiều hàm phân phối xác suất (HPPXS) khác nhau được sử dụng rộng rãi trong việc PTTS nhưng vẫn chưa có sự nhất trí chung về việc nên sử dụng HPPXS nào. Do đó, trong thực tế tính toán, một số HPPXS thông dụng sẽ được lựa chọn và so sánh mức độ khớp để chọn ra hàm thích hợp nhất. Bài báo này so sánh mức độ khớp của 07 HPPXS phổ biến sử dụng số liệu mưa ngày cực hạn từ 155 trạm mưa toàn Việt Nam. Kết quả phân tích dựa trên các dạng đồ thị và các chỉ tiêu thống kê cho thấy hàm phân phối chuẩn tổng quát là HPPXS thích hợp nhất cho việc mô tả mưa ngày cực hạn ở Việt Nam. Hai hàm Pearson loại III và giá trị cực hạn tổng quát cũng cho giá trị gần như tương đồng.
ABSTRACT
Information on the probability of extreme rainfall occurrence and amount is of critical importance for the design and management of various hydraulic structures. This information is commonly obtained using the rainfall frequency analysis (RFA) method – a statistical approach where an appropriate statistical model is selected based on the best fit to the observed data. The common issue is that many statistical models are available, however, there is no general agreement as to which model should be used. Therefore, in practice, a number of popular models are selected and compared for their goodness-of-fit degrees. This paper assesses the performance of 07 statistical models in fitting the daily annual maximum rainfall series (AMS) from a network of 155 rain-gauges in Vietnam. Results based on various numerical and graphical goodness-of-fit criteria have indicated that no distribution can serve as the best distribution for all stations. However, overall, the Generalized Normal (GNO) were the best models and could be recommended as the most suitable model for describing the distribution of daily AMS in Vietnam. The Pearson Type III (PE3) and the Generalized Extreme Values (GEV) distributions provided almost identical results to the GNO distribution and can also be used for RFA.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn