Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,488

 XÂY DỰNG ATLAS MƯA NGÀY CỰC ĐẠI CHO VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công
Nơi đăng: Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn; Số: 02-2017;Từ->đến trang: 23-31;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc thiết kế, quản lý và vận hành hệ thống các công trình thủy đòi hỏi các thông tin về tần suất và cường độ mưa cực đại. Các thông tin này thường được thể hiện dưới dạng các đường tần suất mưa (ĐTS) tại một trạm hay dưới dạng một atlas cho nhiều trạm hay một vùng. Bài báo này trình bày việc xây dựng atlas mưa ngày cực đại cho toàn Việt Nam sử dụng liệt tài liệu mưa từ 155 trạm quan trắc dựa trên suy luận tần suất cho mỗi trạm. Atlas được xây dựng dựa trên 03 hàm phân phối xác suất đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, bao gồm hàm phân phối cực trị tổng quát (GEV), hàm phân phối chuẩn tổng quát (GNO) và hàm phân phối Pearson loại III (PE3), nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho việc tính toán và chọn mưa ngày thiết kế cực đại khi sử dụng. Sự khác biệt về giá trị mưa ngày tính toán cực đại dựa trên ba phân phối tương ứng với các tần suất khác nhau cũng đượcphân tích và trình bày trong bài báo.
ABSTRACT
The design, management and operation of various systems of hydraulic structures require information on the probability and extreme rainfall intensity. This information is often presented in the form of frequency curves at each station or in the form of an atlas/map for many stations or a region. This paper presents the development of the annual maximum design rainfallsatlas for the entire Vietnam country using the data from a network of 155 rain-gauges. These frequency curves and the atlasare constructed based on the three probability distributions widely used in different countries in the world, including Generalized Extreme Values (GEV), Generalized Normal (GNO) and Pearson Type III (PE3) in order to provide more valuable information for engineers in practice. The differences ofthe daily maximum design rainfalls at different return periods estimated from the three distributions are also analyzed and presented.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn