Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,452

 Gestion de la nappe alluviale de la Siagne, France./ Managing the alluvial aquifer of the Siagne, France.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Regis-Hugo BOURGEOIS; Thành viên:  Magali CORMERAIS - Ngoc Duong VO
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: N/A ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài ươm tạo công nghệ; Lĩnh vực: Chưa xác định

Lyonnaise des Eaux, Mougins, France.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn