Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,769

 "Ứng dụng mạng nơron điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều"
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Tiến
Trần Trọng Kiệm
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng; Số: Số 1(42)-2011;Từ->đến trang: trang 96-102;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn