Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,757

 Xây dựng mach chỉnh lưu 12 xung sử dụng thyristor ứng dụng trong truyền tải điện cao áp một chiều
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Tiến, Lê Kim Anh, Nguyễn Phúc Huy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 11(60);Từ->đến trang: 123-129;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn