Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,864

 Điều khiển các nguồn phân tán theo mô hình nhà máy điện ảo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Kim Anh, Võ Như Tiến, Xin AI
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3(64)/2013;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo có công suất nhỏ và phân tán (Distributed Energy Resources – DER) như điện gió, pin mặt trời, pin nhiên liệu, thủy điện nhỏ, khí sinh học…đã bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn trong hệ thống cung cấp điện. Để đảm bảo nhu cầu năng lượng một cách liên tục, những hệ thống này phải đưa ra được ước tính về sản lượng điện và mức độ tin cậy. Mặc dù sử dụng các DER có thể giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy điện truyền thống, việc kết hợp chúng vào hệ thống cung cấp điện là một vấn đề lớn vì DER có quy mô quá nhỏ so với mạng lưới. Bài báo đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển các nguồn phân tán theo mô hình nhà máy điện ảo (Virtual Power Plants – VPP) là một phương pháp để kết hợp các DER vào lưới điện. VPP được tạo ra nhờ tổng hợp một số lượng lớn các DER, cho phép chúng đạt được quy mô tương đương và mức độ cung cấp điện ổn định như các nhà máy điện truyền thống.
ABSTRACT
Today, small and dispersed power plants using renewable energy sources (Distributed Energy Resource - DER) such as wind power, solar cells, fuel cells, small hydro, biogas etc. have appeared in large numbers in power supply systems. To ensure a continuous supply of energy demand, these systems must provide estimates of power output with appropriate reliability. Although the use of DER has an advantage of reducing the dependence on traditional power plants, the integration of them into power supply systems is a major issue because of too small scale of DER compared to the network. This paper has presented simulation results in controlling DER based on virtual power plant (Virtual Power Plants - VPP) model which is a method to combine the DER to the grid. VPP is created by synthesizing a large number of DER, allowing them to achieve equivalent size and level of stable power supply as traditional power plants.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn