Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,706

 
MODELING OF VOLTAGE MODE CONTROL BASED CCM BUCK CONVERTOR WITH COMMON SWITCH COUPLED – INDUCTOR
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Tan Hoa, Vo Nhu Tien
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Đại học Đà Nẵng; Số: 6(67)2013;Từ->đến trang: X101-X110;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày mô hình của mạch biến đổi chế độ dẫn liên tục Buck có các cuộn cảm tương hỗ nối chung cực ở chế độ điều khiển điện áp. Mô hình của mạch biến đổi được thiết lập dựa trên cơ sở phân tích lý thuyết, bao gồm các mạch điện thay thế và các hàm truyền tương ứng. Giản đồ Bode của các hàm truyền này sau đó đã được so sánh với kết quả mô phỏng từ phần mềm SIMPLIS. Mục đích của mô hình này là thể hiện tính ổn định của khóa chuyển mạch điều biến độ rộng xung, và những ảnh hưởng của điện trở tạp trong mô hình này. Phần thứ hai xây dưng được mô hình tín hiệu một chiều và mô hình tín hiệu nhỏ, giả sử các nhiễu chỉ tồn tại trong điện áp và dòng điện đầu cuối. Phần thứ ba là phân tích bộ chuyển đổi điều biến độ rộng xung sử dụng mô hình khóa chuyển mạch PWM. Kết quả mô phỏng cho thấy mô hình của mạch biến đổi đã thiết lập là trùng khớp với mô hình từ phần mềm mô phỏng SIMPLIS.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
This paper presents the modeling of voltage mode control based CCM (Continuous Conduction Mode) Buck converter with common switch coupled-inductor. The theoretical model of the converter derived includes the equivalent circuits and the corresponding transfer functions. The bode plots of these transfer functions were then compared to the simulation results from the SIMPLIS software. The purpose of this model is to show the invariant properties of the PWM switch, and the effects of stray resistor are also included in this model. The second section derive the DC and small-signal model, assuming the perturbations only exist in terminal voltages and currents. The third section analysis of PWM converter using model of PWM switch. The simulation results show that the derived model agrees well with the model from the SIMPLIS software.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn