Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,654

  ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN CÁC YẾU TỐ CỦA QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Tiến
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học; Số: 06/2011-CĐCN;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Cùng với sự phát triển chung của đất nước, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có bước phát triển vượt bậc về quy mô và đa dạng hoá loại hình đào tạo, đã cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Bài báo nhằm phân tích các vấn đề cần quan tâm trong tiến trình trình đổi mới toàn diện quản lý hệ thống giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng theo phương thức đào tạo tín chỉ.
ABSTRACT
In the general context of national development, the sector of education and training has recorded remarkable advances in terms of training scope and modes, meeting the human resource requirements in the course of national industrialization and modernization. The paper is intended to analyse key elements in the process of comprehensive renovation of the education and training system, contributing improving credit-based training quality.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn