Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,882

  TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
THEO TÍN CHỈ
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Tiến
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học; Số: 06/2011-CĐCN;Từ->đến trang: 54-57;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Ưu điểm nổi bật của phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ là tăng tính tích cực, chủ động cho sinh viên, tạo nên hình thức đào tạo linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của sinh viên, tuỳ theo điều kiện của bản thân. Tuy nhiên nó cũng phát sinh vấn đề phức tạp trong công tác quản lý nói chung, quản lý đào tạo nói riêng và được giải quyết bằng cách ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, với phần mềm thích ứng vào công tác quản lý của nhà trường. Bài báo nhằm giới thiệu các giải pháp được tiến hành đồng bộ trong hệ thống đào tạo theo tín chỉ.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
ABSTRACT The prevalent advantage of a credit-based training model is to enhance students' activeness and create a flexible training mode to allow for students' diversified demands for learning to match their own conditions. However, problems arise in management in general and in training administration in particular. This can be solved by a vigorous application of information technology by using a compatible software in the administration tasks. The paper presents solutions which have been synchronously carried out in the credit-based training system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn