Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,888

 Vận động đổi mới thái độ và phương pháp học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Võ Như Tiến, ThS. Nguyễn Văn Lành
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế _British Council - Tp Hồ Chí Minh 2011; Số: 14-15/07/2011;Từ->đến trang: 76;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sinh viên là chủ thể, ở vị trí trung tâm trong mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ. Thay đổi nhận thức, thái độ và phương pháp học tập của người học là mục tiêu cao nhất, đảm bảo sự thành công bền vững của nhà trường trong việc triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ, đáp ứng mục tiêu đổi mới của giáo dục Việt Nam, cũng như những kỳ vọng của thị trường nguồn nhân lực trong thời đại mới
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Students are subject , They are the center of the model training credit system . Changing perceptions , attitudes and learning methods of students is the highest goal , to ensure the sustainable success of the college in developing training credit system to meet the objectives of innovation Vietnam's education , as well as market expectations of human resources in the new era.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn