Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,096

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường và phân tích tín hiệu cảm biến"; Đề tài cấp ĐHĐN, Mã số: DD2013-06-12-BS; Chủ nhiệm đề tài:TS. Võ Như Tiến, hoàn thành: 11/2014; đánh giá: Khá. Chủ nhiệm: TS. Võ Như Tiến. Thành viên: ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam, ThS. Nguyễn Tấn Hòa, ThS. Võ Như Thành. Mã số: DD2013-06-BS. Năm: 2014. (Dec 24 2014 4:35PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển tốc độ động cơ điện” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài: cấp Bộ, Mã số B2008-ĐN06-05, nghiệm thu tháng 24/12/2009, đánh giá: tốt;. Chủ nhiệm: Võ Như Tiến. Mã số: B2008-ĐN06-05. Năm: 2009. (Feb 23 2011 10:07AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế hệ thông giám sát thông minh” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2006-DN 06-01, nghiệm thu ngày 04/01/2008, xếp loại : Tốt. Chủ nhiệm: Võ Như Tiến. Thành viên: Nguyễn Tấn Hoà. Mã số: B2006-DN 06-01. Năm: 2008. (Feb 21 2011 4:23PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ xoay chiều đồng bộ” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài cấp Bộ, Mã số:B99-III-12.” Nghiệm thu ngày 28/06/2002, Xếp loại: Tốt . Chủ nhiệm: Võ Như Tiến. Thành viên: . Mã số: B99-III-12. Năm: 2002. (Dec 31 2010 2:10PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: “Nghiên cứu ảnh h­ưởng thành phần biến thiên mômen điện từ trong động cơ đồng bộ” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài cấp Cơ sở, Nghiệm thu 09/06/1998, xếp loại: Tốt . Chủ nhiệm: Võ Như Tiến. Mã số: xxxxx. Năm: 1998. (Feb 21 2011 4:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn