Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,494

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: An Automated Student Attendance System Based on Face Recognition
.
Tác giả: Mai Lam và Võ Hùng Cường
. Hội thảo khoa học Quốc gia Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: ISBN: 978-604-80-2853-4. Trang: 74-79. Năm 2017.
(Feb 22 2018 12:34PM)
[2]Bài báo: KHUÔN MẪU TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG. Tác giả: Võ Hùng Cường. Hội thảo khoa học Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: 5, ISBN: 978-604-80-2094-1. Trang: 268-271. Năm 2016. (Nov 9 2017 2:38PM)
[3]Bài báo: Quét mã QR trên điện thoại di động ứng dụng vào việc điểm danh sinh viên. Thực nghiệm tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Tác giả: Võ Hùng Cường. Tap chí hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 4. Số: 4. Trang: 113 -117. Năm 2015. (Dec 28 2015 3:48PM)
[4]Bài báo: Quét mã QR trên điện thoại di động ứng dụng vào việc điểm danh sinh viên. Thực nghiệm tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. Tác giả: Võ Hùng Cường. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12, ISSN: 1859 - 1531. Trang: 5-9. Năm 2015. (Aug 29 2016 11:03AM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỒ HOẠ ỨNG DỤNG . Tác giả: Võ Hùng Cường, Mai Lam. Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9(58), Quyển III. Trang: 15-20. Năm 2012. (Apr 7 2015 2:18PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Managing the kindergarten school using Microsoft Excel. Authors: Võ Hùng Cường. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. No: No.1. ISSN: 2278 – 1323. Pages: 812-817. Year 2018. (Dec 11 2018 8:03AM)
[2]Article: Build website teaching aids based on cloud computing. Experiments in the college of information technology – The University of Danang – Vietnam. Authors: Võ Hùng Cường. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. No: No.6. ISSN: 2278 – 1323. Pages: 1635-1639. Year 2017. (Nov 8 2017 2:45PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn