Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,932

 Mechanical Vocalization System and Prosody Generation in Its Speech
Chủ biên: Vo Nhu Thanh; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: LAP LAMBERT Academic Publishing; Mã số: 6202050543 ;Năm XB: 2017
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
Speech synthesis has been an interesting subject for researchers in many years. There are two main approaches for speech synthesis, which are software-based systems and hardware-based systems. Between them, hardware-based synthesis system is a much appropriate tool to study and validate human vocalization mechanism. In this study, the author introduces a new version of Sawada talking robot with new design vocal cords, additional unvoiced mechanism, and new intelligent control algorithms. This research focused on the prosody of a speech generated by a mechanical vocalization system. This book is summarized as follow: (1) the mechanical system is upgraded with newly redesigned vocal cords for intonation and an additional voiceless sound system for fricative sound generation, (2) new algorithms are developed for sentence regeneration, text to speech, and real-time interactive modification, (3) the introduction of a timing function using cerebellum-like mechanism installed in a FPGA board is employed in the talking robot.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn