Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,675

 Ảnh hưởng của mức độ sử dụng ngôn ngữ đối với tính dễ hiểu và mức độ lĩnh hội ngôn ngữ thứ hai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Hoàng Yến & Võ Thanh Sơn Ca
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 2(62);Từ->đến trang: 0;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài nghiên cứu nhằm cung cấp bằng chứng về những ảnh hưởng của việc sử dụng ngôn ngữ thứ hai đối với tính dễ hiểu và mức độ lĩnh hội ngôn ngữ thứ hai về mặt nhận thức trong các phát ngôn dựa trên văn bản và các phát ngôn tự phát. Bài nghiên cứu yêu cầu 40 người Việt Nam đọc năm câu, một đoạn văn dài 100 từ và mô tả hoạt động hằng ngày của họ trong vòng một phút bằng tiếng Anh. Sau đó, bốn người Mỹ sẽ đánh giá tính dễ hiểu và mức độ lĩnh hội của các phát ngôn này. Kết quả cho thấy mức độ sử dụng ngôn ngữ thứ hai góp phần đáng kể trong việc dự đoán đánh giá sự thể hiện của các phát ngôn tự phát trong khi không ảnh hưởng quan trọng đến việc đánh giá các phát ngôn văn bản.
ABSTRACT
This study attempted to provide empirically based evidence on the effects of L2 use to the degree of L2 perceived intelligibility and comprehensibility in L2 reading speech and spontaneous speech. Forty Vietnamese speakers were asked to read five sentences and a 100-word passage and to provide a one-minute oral description of their daily activities. Then, four Americans rated the speech samples for intelligibility and comprehensibility. The results revealed that the degree of L2 use contributed considerable variance in predicting performance ratings of only L2 spontaneous speech. This study provided new evidence to the literature that variation in amount of L2 use affects L2 intelligibility and challenged the well-established view that English-language use best predicts the degree of L2 perceived comprehensibility regardless of nonnative reading or spontaneous speech.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn