Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,299,830

  · Effects of the perception of stress and intonation on listening comprehension
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Thanh Son Ca & Nguyen Thi Quynh Giao
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 2(62);Từ->đến trang: 114-119;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn