Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,198,025

 Xây dựng khóa học mẫu cho giáo trình Life trên trang web Myelt
Chủ nhiệm:  Võ Thị Kim Ânh; Thành viên:  Phạm Thị TàiNgô Thị Hiền Trang
Số: Mã số: T2016-05-02 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Mục tiêu của đề tài là xây dựng khóa học mẫu trên Myelt, trang web của giáo trình Life, cung cấp bảng hướng dẫn chi tiết cách tạo khóa học trên Myelt để giáo viên có thể khai thác triệt để nguồn tài nguyên phong phú trên trang Web Myelt từ đó có thể tổ chức lớp học theo hướng dạy và học theo đường hướng kết hợp trực tuyến (blended learning)

Kết quả của nghiên cứu là một khóa học mẫu trên Myelt. Nghiên cứu còn đưa ra được chi tiết chỉ dẫn cách tạo, thiết khóa học kèm khóa học mẫu. Ngoài ra, cách sử dụng khóa học theo hướng trực tuyến cũng được thảo luận.

Kết quả của nghiên cứu là một khóa học mẫu trên Myelt. Nghiên cứu còn đưa ra được chi tiết chỉ dẫn cách tạo, thiết khóa học kèm khóa học mẫu. Ngoài ra, cách sử dụng khóa học theo hướng trực tuyến cũng được thảo luận.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn